Đoàn kết là sức mạnh của dân tộc

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016
Tags: ,

12 nhận xét:

 1. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới CNH, HÐH đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta.

  Trả lờiXóa
 2. Ðường lối chủ trương của Ðảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật. Các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng cần phát huy tối đa sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 3. Bác Hồ là hiện thân và là tấm gương tiêu biểu nhất về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Người đã dày công xây dựng, vun đắp, nâng cao truyền thống đoàn kết lâu đời của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đoàn kết và đại đoàn kết dân tộc là một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. Tư tưởng “Đoàn kết” và “Đoàn kết dân tộc” là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ thời kỳ đầu lãnh đạo cách mạng cho đến lúc Người sắp ra đi đặc biệt quan tâm và coi trọng. Có thể nói, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta chỉ có thể được thực hiện và thành công bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, theo quan niệm của Người “đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

  Trả lờiXóa
 4. "Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao" quả là không sai chút nào. Hiện nay, để chia rẽ lòng dân, để mâu thuẫn nội bộ đã có không biết bao nhiêu những thông tin sai lệch, xuyên tạc về sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là về Đại Hội Đảng XII, về các vị cán bộ lãnh đạo cấp cao, vấn đề nhân sự của Đại hội. Thế nhưng, những thông tin ấy không thể phá hoại được đất nước nếu như nhân dân đoàn kết một lòng.

  Trả lờiXóa
 5. Nhân dân ta luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Hiện nay, do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, của đồng tiền, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta tuy có ảnh hưởng nhưng không thể nào mất đi được.
  Các thế lực thù địch, các đối tượng phản động đang ngày càng chống phá Đảng và Nhà nước nhiều hơn, chúng luôn tìm mọi cách, sử dụng mọi thủ đoạn để phá hoại, chia ra khối đại đoàn kết của nhân dân ta, giữa Đảng và nhân dân. Do đó, chúng ta phải hết sức đề phòng và có biện pháp ngăn chặn chúng

  Trả lờiXóa
 6. Trong thời chiến, đoàn kết đại đoàn kết của dân tộc chưa bao giờ được thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ đến thế. Thời bình, chúng ta đang khẩn trương, ra sức cho con đường xây dựng xã hội, gia đình nước nha. Đại đoàn kết có thể không được thể hiện rõ ràng nhưng khong thể mất đi đâu được. Khi cần đến sức mạnh của nó sẽ được bộc lộ.

  Trả lờiXóa
 7. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Đó là thực tế và cũng là lời dạy của Hồ Chủ tịch đã dạy con cháu. Nhưng thế hệ đi sau là chúng ta

  Trả lờiXóa
 8. Đảng Cộng sản Việt nam đã thay mặt Nhân dân, gánh vác sứ mệnh lịch sử của dân tộc gần một thế kỷ qua, đã làm được điều đó trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, của 86 năm sau ngày thành lập (3/2/1930 – 3/2/2016). và 71 năm lãnh đạo đất nước. Vì thế người dân rất tin tưởng vào đảng, kỳ vọng vào thành công của Đại Hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Nghị quyết đúng đắn của nhiệm kỳ này, là ánh sáng soi đường để đưa đất nước vượt qua thử thách, khó khăn tiếp tục đi lên và phát triển. Nhân dân kỳ vọng vào những người lãnh đạo đất nước, được giao trọng trách nắm vận mệnh của quốc gia, thực sự họ là những nhà lãnh đạo chân chính, có ý thức chính trị, “đủ tài, đủ đức, đủ sức”, hội tụ đủ đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công vô tư’. Như Bác Hồ lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã từng nói.

  Trả lờiXóa
 9. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đại hội XII sắp diễn ra trong không khí cả nước hân hoan chào đón với một niềm tin và hi vọng mới về một đất nước phát triển. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những kẻ, với mưu đồ chính trị bẩn thỉu, không ngừng đưa ra những bài viết, luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Đại hội Đảng.
  Trong lịch sử, dù đứng trước bao khó khăn, gian khó, chúng ta cũng có thể đoàn kết lại để đánh bại hai đế quốc sừng sỏ. Vậy không có lí do nào mà trong thời điểm này, ta lại không đoàn kết chống lại bè lũ phản động ấy để Đại hội diễn ra thành công, để những hi vọng đó thành sự thật.!

  Trả lờiXóa
 10. "Đoàn kết" là nhân tố tất yếu quyết định đến sự thành bại của mọi công việc dù lớn hay việc nhỏ. Trong thời gian gần đây các thế lực phản động trong và ngoài nước đang liên tục tiến hành phá hoại nhà nươc ta và việc chống lại các âm mưu hoạt động của chúng không phải là nhiệm vụ của Đảng mà là nhiệm vụ của toan dân; vì vậy chỉ có đoàn kết toàn dân tộc mới phá tan mọi ý đồ hoạt động của chúng dù chúng có tinh vi, xảo quyệt hay nham hiểm đến đâu chỏ cần có sự đoàn lết giúp đỡ của nhân thì mọi chuyện đều được giải quyết. Qua đó với vai trò lãnh đạo của mình Đảng cần phải phát huy sức mạnh đianf kết dân tộc trong mọi cuộc đấu tranh với mọi thế lực thù địch dù đo là cường quốc mạnh đến đây.

  Trả lờiXóa
 11. " Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công" là một di sản về tinh thần đoàn kết mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho người dân Việt Nam. Ngày nay khi đất nước ta đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đất nước là cơ hội cho các thế lực xấu lợi dụng để chống phá thì tinh thần đó càng được phát huy để đập tan mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 12. lịch sử dân tộc ta đã chứng minh đoàn kết dân tộc có sức mạnh to lớn, chỉ cần dân tộc đoàn kết một lòng không khó khăn nào không thể vượt qua được, không kẻ thù nào có thể chiến thắng chúng, sớm nhận biết điều này Đảng nhà nước ta cũng tăng cường đoàn kết dân tộc tạo thành một khối thống nhất trong cả nước

  Trả lờiXóa