Về đổi mới chính trị!

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước; mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.
    Đúng là như vậy. Đổi mới không phải làm thay đổi bản chất mà đổi mới là làm cho tốt hơn, đẹp hơn và đổi mới chính trị đi liền với đổi mới kinh tế

    Trả lờiXóa