Chống tham nhũng có hiệu quả: Phải xây dựng được một quyết tâm chống tham nhũng thật sự mạnh mẽ trong Đảng, Chính phủ

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014
Tags: ,

4 nhận xét:

 1. cần có quyết tâm mạnh mẽ, nhưng cũng cần phải có sự đồng tình ủng hộ và sự phối hợp của tất cả các cấp các ngành, các đoàn thể cũng như các ban ngành quần chúng nữa.dân ta có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. có đồng tâm hiệp lực thì mới có thể xóa bỏ tham nhũng đc. hi vọng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của ta diễn ra thành công!

  Trả lờiXóa
 2. Phải công nhận rằng thời gian gần đây Đảng ta lại có quyết tâm chống tham nhũng, bài trừ lợi ích nhóm cao như vây. Rất hoan nghênh tinh thần đó. Có như vậy Đảng ta mới càng ngày càng vững mạnh để có thể đưa đất nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

  Trả lờiXóa
 3. có tinh thần và quyết tâm là rất tốt, nhưng mà chỉ có vậy thôi chưa đủ. cái chúng ta cần để có thể thành công trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng là sự đoàn kết của tất cả các ban ngành các cấp cũng như sự phối hợp của quần chúng. đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công được. hi vọng đảng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn nữa để đưa đất nước vững bước đi lên!

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta thừa nhận rằng, hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với tính chất, mức độ nghiêm trọng, phức tạp. Thực trạng này là hệ quả của những “rào cản” mà công cuộc chống tham nhũng đang vấp phải, điển hình do hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật của chúng ta còn yếu kém, bất cập so với yêu cầu phát triển của đất nước. Nhiều cơ chế, chính sách thiếu tính đồng bộ, tính nhất quán, chưa bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Cơ chế chịu trách nhiệm pháp lý không rõ ràng, bất cập. Sự thiếu dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật đã tạo cơ hội để những kẻ biến chất “lách luật” “hợp pháp hóa” những hành vi tham nhũng…

  Trả lờiXóa