Chống tham nhũng có hiệu quả: Phải xây dựng được một quyết tâm chống tham nhũng thật sự mạnh mẽ trong Đảng, Chính phủ

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. cần có quyết tâm mạnh mẽ, nhưng cũng cần phải có sự đồng tình ủng hộ và sự phối hợp của tất cả các cấp các ngành, các đoàn thể cũng như các ban ngành quần chúng nữa.dân ta có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. có đồng tâm hiệp lực thì mới có thể xóa bỏ tham nhũng đc. hi vọng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của ta diễn ra thành công!

    Trả lờiXóa
  2. Phải công nhận rằng thời gian gần đây Đảng ta lại có quyết tâm chống tham nhũng, bài trừ lợi ích nhóm cao như vây. Rất hoan nghênh tinh thần đó. Có như vậy Đảng ta mới càng ngày càng vững mạnh để có thể đưa đất nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

    Trả lờiXóa
  3. có tinh thần và quyết tâm là rất tốt, nhưng mà chỉ có vậy thôi chưa đủ. cái chúng ta cần để có thể thành công trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng là sự đoàn kết của tất cả các ban ngành các cấp cũng như sự phối hợp của quần chúng. đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công được. hi vọng đảng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn nữa để đưa đất nước vững bước đi lên!

    Trả lờiXóa