Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Lời của Người là mục tiêu, là hành động nhất quán, suốt đời vì nước, vì dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với Người, không có hạnh phúc nào lớn hơn là hạnh phúc được phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Trong giáo dục cán bộ và đảng viên, Người luôn nhắc nhủ: "Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, mà phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng".

    Trả lờiXóa
  2. "Đảng ta vĩ đại, ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác". "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Một lời căn dặn vô cùng đúng đắn của Người

    Trả lờiXóa
  3. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn thể dân tộc Việt Nam một di sản vô giá, những lời trong di chúc của Người là hệ thống các quan điểm, tư tưởng của nhiều lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao... Nghiên cứu di chúc của Người chúng ta đúc kết được những bài học giá trị, có tính lý luận và thực tiễn cao.

    Trả lờiXóa