Cách mạng Tháng 8 lịch sử - Ngày ấy chưa xa

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014
Tags: ,

11 nhận xét:

 1. Cách mạng tháng 8 thành công nó đã thể hiện được tinh thần sức mạnh của toàn dân tộc, trên tinh thần đoàn kết tự lục tự cường chúng ta đã đánh bại kẻ thù 1 cách oai hùng. Đây mãi là trang sử hào hùng của dân tộc mà thế hệ trẻ cần phải biết để phấn đâu ngày càng đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 2. Cách mạng tháng Tám 69 năm là điểm tựa sức mạnh tinh thần to lớn cho toàn dân tộc vượt qua thử thách gian nan, viết nên trang sử chói sáng bậc nhất trong chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Thật tự hào được sống trong Thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của những cuộc cách mạng long trời lở đất

  Trả lờiXóa
 3. Những ngày tháng Tám ý nghĩa lại về. Âm hưởng của Mùa thu Cách mạng - Mùa thu toàn thể dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng lên chặt đứt xiềng xích của thực dân, phát xít giành lấy độc lập, tự do lại thắp sáng những trang ký ức hào hùng trong lòng mỗi người dân Việt Nam hôm nay… Như âm vang dòng thác cách mạng sục sôi tuôn chảy từ Tân Trào về Thủ đô Hà Nội, tràn ngập đại nội Huế và mọi nẻo của đường phố Sài Gòn…

  Trả lờiXóa
 4. 69 năm đã trôi qua từ mùa Thu cách mạng ấy nhưng h ào khí của những ngày giành chính quyền vẫn còn vang vọng đến hôm nay và cả mai sau.

  Trả lờiXóa
 5. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám còn khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một bước phong kiến và nửa thuộc địa lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 6. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đến nay đã tròn 69 năm, cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt lớn với những thử thách vô cùng to lớn. Nhưng dù ở giai đoạn nào, dù thử thách có to lớn đến đâu, nhưng Đảng và Nhà nước ta biết dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ, mọi việc đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ thì kẻ địch nào dù sừng sỏ, hùng mạnh đến đâu, khó khăn nào dù to lớn đến mấy, chúng ta cũng chiến thắng, cũng vượt qua và đưa đất nước phát triển

  Trả lờiXóa
 7. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn và đầy sáng tạo của Đảng ta đã gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.

  Trả lờiXóa
 8. Cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945 là thành tựu tuyệt vời của tinh thần, ý chí, trí tuệ con người Việt Nam. . Dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 9. Cách mạng Tháng Tám thành công do sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt khôn khéo của Đảng, là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo, có phương pháp và chiến lược, chiến thuật cách mạng thích hợp và linh hoạt

  Trả lờiXóa
 10. Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngọn cờ đó đã dẫn dắt nhân dân ta giành thắng lợi suốt 60 năm qua.

  Trả lờiXóa
 11. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại niềm tin tự giải phóng, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa