Hiến pháp sửa đổi năm 2013: Bản Hiến pháp của lòng dân

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013
Tags: ,

20 nhận xét:

 1. Bản Hiến pháp làn này được sửa đổi dựa trên những ý kiến đóng góp của đông đảo người dân và toàn thể hệ thống chính trị, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đông đảo người dân nên nó chứa đựng trong đấy cả những mong muốn, hi vọng của nhân dân. Với mong muốn và hi vọng bản Hiến Pháp sửa đổi lần này sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của đất nước, đưa đất nước đạt được những mục tiêu đặt ra trước mắt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. VIỆT CỘNG CHUẨN BỊ GIAO DÂN GIAO NƯỚC CHO TẦU CẨU
   Bọn Việt Cộng khốn nạn sắp giao dân giao nước cho Tầu cẩu, Giống ngu còn hơn chó mới lo chống "thế lực thù địch " cho cái đảng bán nước. Chúng đả phát hành sẵn CMND với 12 số theo hệ thống của tầu cẩu, do tầu cẩu phát hành, Đảng còn dành quyền đổi quốc tich cho dân, Lập nên cái viện khổng tử để phát triển văn hóa tầu. Sao có lắm kẻ ngu đến mức không thấy được cái âm mưu đốn mạt của cái đảng bán nước VC. Đồ tay sai cho tầu cẩu, hèn với giặc, ác với dân. Chúng mày không còn là giống người, đồ phản quốc.

   Xóa
 2. Hiến pháp này do các ông Cộng sản dựng lên mà thôi, nhân dân chỉ là bình phong.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nghĩ cũng tài cho các bác suy luận, quốc hội do nhân dân bầu ra chọn ra những con người ưu tú để có thể làm công bộc cho quần chúng nhân dân, đúng thế đấy để thành lập ra quốc hội cần chọn được những con người có đủ đức đủ tài mới có thể gánh vác công việc trèo lái con thuyền đi đúng hướng. bản hiến pháp năm 20113 đã có thời gian để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, bạn nặc danh nói nhiều như vậy có đóng góp ý kiến hay là lên trang các trang mạng như thế này bày tỏ ý kiến vào đấy. Quốc hội thể hiện ý nguyện của người dân. thông qua hiến pháp là ý nguyện của người dân .

   Xóa
 3. Hiến pháp mới được thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối, bản hiến pháp cần thiết cho sự phát triển của đất nước trong tình trạng hiện nay. Đất nước ta đã bước sang một trang mới trong các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị,... và bản hiến pháp mới chính là cơ sở để đất nước ta phát triển trong tình trạng mới hiện nay, hợp với yêu cầu mới của đất nước, sự ủng hộ của số đông đại biểu quốc hội chính là bằng chứng để chúng ta tin tưởng vào sự phát triển của đất nước nhờ bản hiến pháp mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc là chỉ có ở Việt Nam mới có kiểu tỉ lệ phiếu đồng ý gần như tuyệt đối vậy thôi. Các bạn King Devil và xao cai chắc được Đảng Cộng sản tiêm nhiễm rồi nên mới như vậy.

   Xóa
 4. Như thế là chứng tỏ rằng bản Hiến Pháp sửa đổi lần này đã nhận được sự quan tâm đồng ý của đông đảo người dân. Vì trước khi thông qua bản Hiến Pháp sửa đổi này đã được mang ra lấy ý kiến của đông đảo nhân dân các tầng lớp, các tổ chức, đoàn thể, và của cả toàn bộ hệ thống chính trị. Số phiếu đồng thuận cao cũng đồng nghĩa với việc nhân dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin vào con đường mà chúng ta đã chọn và đang đi. Sống là phải có niềm tin, phải tin tưởng vào tương lai có như vậy chúng ta mới có thể bước tiếp.

  Trả lờiXóa
 5. Hiến pháp năm 1992 đã để lại nhiều vấn đề có ý nghĩa và giá trị tốt đẹp nhưng trong tình hình xã hội phát triển hiện đại như hiện nay chúng ta cũng cần có những sự thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với lòng dân hơn. Đặc biệt, Hiến pháp là cơ sở khoa học để đổi mới nền kinh tế, từng bước đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện và đổi mới hệ thống các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp

  Trả lờiXóa
 6. Hiến pháp 1992 sửa đổi cần phải tạo ra được nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Có thể nhấn mạnh một số nguyên tắc cơ bản mà Hiến pháp 1992 sửa đổi cần hiến định để tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế, tạo ra được sự đồng thuận trong nhân dân, giải quyết các vấn đề mà nhân dân mong muốn, thực hiện ý chí của nhân dân, không để cho kẻ thù có cơ hội lợi dụng chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 7. Hiến pháp đã khẳng định được mô hình kinh tế mà Việt Nam cần hướng tới. Kinh tế thị trường là sự lựa chọn của chúng ta song kèm theo điều kiện định hướng XHCN. Cái khó nằm ở việc lý giải những đặc trưng, những đòi hỏi của định hướng XHCN. Quy định những điểm nào trong Hiến pháp 1992 sửa đổi để có thể tạo ra định hướng XHCN và từ đó có thể ban hành pháp luật, xây dựng thiết chế phù hợp là điều hoàn toàn không dễ. Chúng ta không hề có tiền lệ của mô hình này trong lịch sử để kế thừa. Vấn đề này đang được tiếp tục nghiên cứu và đề xuất. Song dù sao,kinh tế thị trường, cốt lõi trong mô hình phát triển kinh tế của đất nước đã được xác định

  Trả lờiXóa
 8. Như vậy, Hiến pháp năm 1992 có thời gian hiệu lực dài nhất (22 năm) so với các bản hiến pháp trước. Cho tới nay, Hiến pháp năm 1992 đã để lại nhiều vấn đề có ý nghĩa và giá trị tốt đẹp, như: các nguyên tắc của Hiến pháp; Hiến pháp thể hiện cách mạng phát triển không ngừng; tính hiện thực của Hiến pháp; Hiến pháp là cơ sở khoa học để đổi mới nền kinh tế, từng bước đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện và đổi mới hệ thống các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp

  Trả lờiXóa
 9. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo đã làm rõ hơn hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đồng thời, đề xuất một số sửa đổi để thể hiện đầy đủ hơn bản chất của Đảng

  Trả lờiXóa
 10. bản Hiến pháp mới có tính dự báo và ổn định lâu dài, kết cấu chặt chẽ, khoa học và cụ thể, có bổ sung những điểm nhấn mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bổ sung, sửa đổi, làm rõ quan điểm của Ðảng về những vấn đề chính trị cơ bản của thời kỳ quá độ, thể hiện rõ tư tưởng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. VIệc đưa ra được bản sửa đổi Hiến pháp là một thắng lợi của Quốc hội nước ta

  Trả lờiXóa
 11. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất, quy định những nguyên tắc cơ bản, định hướng các thể chế chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cũng như việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước ta. Hiện Hiến pháp năm 1992 sửa đổi đã được thông qua, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước, là cơ sở pháp lý căn bản và quan trọng nhất để giúp đất nước phát triển đi lên

  Trả lờiXóa
 12. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn, sâu sắc và phức tạp cả về kinh tế, chính trị, môi trường, dân số… Đất nước ta tuy đã có nhiều thay đổi nhưng cần phải tiếp tục chuyển biến, đổi mới về mọi mặt cho phù hợp với xu thế chung của thời đại. Chính vì vậy, cần phải sửa đổi Hiến pháp phù hợp với định hướng phát triển toàn diện, bền vững của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng

  Trả lờiXóa
 13. Cần phải sửa đổi HIến pháp trong tình hình mới có nhiều sự biến đổi cả về quốc tế và trong nước để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

  Trả lờiXóa
 14. sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bảo đảm tính khách quan, toàn diện và đầy đủ. Ðồng thời, khẳng định quyền lực của nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Các đại biểu tán thành với quy định về vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được quy định trong Ðiều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  Trả lờiXóa
 15. Qua những sửa đổi, bổ sung và quy định nêu trên, chúng ta thấy rõ vai trò, vị trí, sức mạnh của nhân dân luôn được Hiến pháp đặt lên hàng đầu. Nói cách khác, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 là sự kết tinh trí tuệ, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, phù hợp với lợi ích của dân tộc Việt Nam, là động lực để dân tộc ta tiếp tục phát triển.

  Trả lờiXóa
 16. Bản Hiến pháp sửa đổi lần này đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, của toàn dân tộc, nhiều vấn đề nhận được sự quan tâm đã được sửa đổi, bổ sung hợp lý, thuyết phục với những giải trình, phân tích rõ ràng, cụ thể. Có rất nhiều điểm mới trong Dự thảo so với Hiến pháp năm 1992 đã được xây dựng từ những ý kiến góp ý xác đáng của các tầng lớp nhân dân cả nước.

  Trả lờiXóa
 17. cho e hỏi bản hiến pháp nào có ý nghĩa, phù hợp nhất với xu thế phát triển của đất nước ta hiện nay ạ

  Trả lờiXóa