Cần thiết phải xây dựng Phong trào “Toàn dân đấu tranh chiêu bài lợi dụng Dân chủ - Nhân quyền vu cáo chế độ Nhà nước ta của Mỹ và số đối tượng tay sai, bán nước”

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét