Phòng, chống khuynh hướng "phi chính trị hóa" trong Quân đội

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013
Tags:

10 nhận xét:

 1. từ những năm 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động luôn thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, đây là một thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới làm cho quân đội bị vô hiệu hóa.

  Trả lờiXóa
 2. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó máu thịt với Đảng, với nhân dân. Mối quan hệ đó được tôi luyện bằng xương máu qua mấy chục năm chống kẻ thù xâm lược trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 3. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, tiếp tục tăng cường và giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là vấn đề chiến lược có tính kế thừa những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng cần tích cực tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong thời kỳ mới.

  Trả lờiXóa
 5. Trong thực tế lịch sử, quân đội luôn gắn với giai cấp và luôn gắn với chính trị chứ không thể có một quân đội đứng ngoài giai cấp và đứng ngoài chính trị. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, quân đội đứng ngoài chính trị là một điều khó và không thể có như thế được”.

  Trả lờiXóa
 6. Không thể có và không bao giờ có một quân đội phi chính trị, trung lập, đứng ngoài giai cấp. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập, giáo dục, rèn luyện làm quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc.

  Trả lờiXóa
 7. "Phi chính trị hóa Quân đội" là một việc rất nguy hiểm, là một nguy cơ rất đáng kể ảnh hưởng đến sự tồn tại của chế độ, tồn tại của bất cứ một nhà nước nào. Sức mạnh quân sự luôn gắn liền với sự tồn tại và vững mạnh của một đất nước, của một chế độ. Vì vậy, nếu phi chính trị hóa quân đội, là con đường ngắn nhất để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền. Rõ ràng là một nguy cơ hết sức nguy hiểm, nên Đảng, nhà nước ta đang ra sức phòng chống và ngăn chặn những âm mưu nhằm thực hiện việc phi chính trị hóa quân đội. Đảm bảo sức mạnh quân đội, dưới sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh.

  Trả lờiXóa
 8. Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng luôn luôn gắn với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân Việt Nam, là lực lượng chính để bảo vệ đến sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam ta. Vậy nên khuynh hướng "phi chính trị hóa quân đội" là một khuynh hướng điên rồ, nguy hiểm, cần phải ngăn chặn kịp thời âm mưu này để phòng hậu họa về sau.

  Trả lờiXóa
 9. Đây rõ ràng là âm mưu âm mưu và thủ đoạn chính trị trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực chống chủ nghĩa xã hội, nhằm tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đối lập Quân đội với Đảng và nhân dân, tiến tới vô hiệu hóa Quân đội và cao hơn nữa là sử dụng Quân đội vào mục đích lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Một âm mưu vô cùng nguy hiểm mà Đảng và Nhà nước ta cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không được để tồn tại lâu, phải xóa sạch cái khuynh hướng này ra khỏi xã hội ngay.

  Trả lờiXóa
 10. "Phi chính trị hóa quân đội" là một âm mưu vô cùng nguy hiểm của các thế lực thù địch. Vậy nên, cần phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đây cũng là một nguyên tắc tiên quyết, là vấn đề then chốt nhất, để bảo đảm thực hiện thắng lợi nguyên tắc trên phải xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao và có sức mạnh chiến đấu tổng hợp. Muốn vậy, phải thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, những biểu hiện lệch lạc về chính trị; ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

  Trả lờiXóa