CHỦ NGHĨA MAC - LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013
Tags:

8 nhận xét:

 1. Quá đúng! Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh!

  Trả lờiXóa
 2. Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành “kim chỉ nam cho hành động”, đó luôn là chân lý của mọi thời đại. Đó là thứ vũ khí lý luận vô cùng sắc bén, là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam tiến về phía trước.

  Trả lờiXóa
 3. Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là Đảng duy nhất và cầm quyền ở nước ta. Đảng lấy chủ nghĩa Mac - Le Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kìm chỉ nam. Đảng đã đưa nước ta ra khỏi chiến tranh. Đảng đã xây dựng quê hương đất nước như ngày hôm nay, Đảng đang đưa chúng ta tiến đến con đường xã hội chủ nghĩa. Hãy luôn vững tin vào Đảng Cộng Sản.

  Trả lờiXóa
 4. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cho việc phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại có định hướng khoa học và cách mạng đúng đắn. Tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong phú và sâu sắc thêm chủ nghĩa yêu nước và tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Hồ Chí Minh.Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hoạt động là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 5. Ngay từ khi thành lập Đảng cộng sản Việt nam đã lấy chủ nghĩa Mac-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm kim chỉ nam hoạt động. Điều đó là hoàn toàn đúng đắn và đã được chứng minh qua lịch sử giữ nước và dựng nước. Đảng đã lãnh đạo thành công nhiều chiến dịch lớn, đánh đuổi được giặc ngoại xâm. Đảng đã chứng minh được vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. Trải qua bề dày lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam đã chứng minh được sự đúng đắn của mình khi lấy kim chỉ nam hoạt động là chủ nghĩa Mac - lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấy là con đường đúng đắn đã đưa đất nước ta thoát khỏi chiến tranh và đang tiến tới con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là chân lý, là vũ khí của dân tộc Việt Nam, Việt Nam sẽ luôn kiên định với lý tưởng đó.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu lịch sữ VN được kéo lùi lại vài ba trăm năm về trước, tôi bảo đảm với quí vị, thằng Trọng lú, Sang, Hùng, Dũng chúng đã quì mẹp ở hai bên đường để tung hô, đón chào đoàn quân xâm lược của rợ Hán sang xâm chiếm nước ta. Hiện tại nợ công của VN đã xấp xĩ 50% tổng sản lượng quốc gia, món nợ khổng lồ nầy ai trả ? chỉ có chúng ta và con cháu chúng ta phải è cổ ra trả, chúng cắt bỏ giáo dục, y tế cho người dân ,...,để đổ cả tỷ đô la vào các xí nghiệp quốc doanh để cuối cùng lổ lã do tham nhũng, đó là những gì mà từ thằng thiến heo Đổ Mười, thằng cai đồn điền chột mắt theo thực dân Pháp là Lê đức Anh cho đến thằng thủ tướng vô học đ/c Ếch đã gây ra cho dân tộc ta ,tội ác của chúng đối với dân tộc ta không bút mực nào ghi chép hết được .
  Ông bà ta đã nói:" làm trai cho đáng nên trai,...", hãy sống có chí khí, không nên sống bằng cách bất lương, bịp bợm, đi bằng hai đầu gối như bọn cs "hèn với giặc, ác với dân " đã và đang làm.

  Trả lờiXóa
 8. HCM là người Tàu,dân tôc Hẹ,thôn Miêu lật ,huyện Đồng La ,đài loan.Hắn là tình báo Hoa Nam ,họctruwowngf quân sự Hoàng phố khoá4,cùng với Hoàng Văn Hoan,NS, HĐT.bọn này theo lệnh MTĐ

  Trả lờiXóa